Det kan se lidt voldsomt ud, når der i den kommende tid skoves træer i udvalgte områder ved Højen Å. Det skal dog til, for skoven er nemlig udnævnt til særlig biodiversitets-skov.

Skoven ved Højen Å skal fremover bestå af naturlig løvskov med indblanding af europæiske nåletræer, så de nordamerikanske nåletræsarter som sitkagran og grandis må vige pladsen. Der vil også blive tyndet lidt ud – en sidste gang – i bevoksninger med rødgran og almindelig ædelgran.

Sidste skovning
Når vejret og føret tillader det, vil der blive fældet og kørt tømmer ud af skoven for sidste gang.

For eftertiden skal de 12 ha lysåbne arealer og 46 ha skov, som Vejle Kommune ejer på østsiden af Højen Å syd for Koldingvej, stå som særlig biodiversitets-skov.

Området er omfattet af Fredningen af Højen Bæk og Natura 2000-området omkring Højen Å.

Del af ny skovplan
I 2023 har Vejle Byråd vedtaget en forvaltningsplan for kommunens skove, hvor kommuneskovene langs Højen Å er udpeget til særlig biodiversitets-skov.

Man har holdt møde med lokale repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. Her blev man enige om, at biodiversitets-skoven langs Højen Å skal udvikles til natur med primært hjemmehørende arter. Derfor fælder man nordamerikanske skovtræer som sitkagran og grandis for at reducere frøspredning fra disse, og for at gøre plads til naturlig løvskov med indblanding af europæiske nåletræer.

Ny skov kommer til
De ryddede arealer (se kortet) vil naturligt og ret hurtigt springe i skov igen med selvsåede birk, hasselbuske, rødel, ahorn, bøg og andet, der kaster sine frø der.

For at understøtte biodiversiteten kan der også blive tale om at supplere med planter af hjemmehørende træer og buske som eksempelvis skovfyr, lind, fuglekirsebær, hvidtjørn og slåen. Buske med torne kan fungere som beskyttelse af selvsåede træer mod vildtet.

Enkelte store graner af sitkagran og grandis vil blive bevaret med henblik på at lave dem om til træruiner.

Stier reetableres
På grund af det udfordrende regnfulde vejr, man har haft, så vil der, i det stejle terræn, opstå kørespor fra skovningsmaskinerne. De steder, hvor stier er opkørte og der står vand, vil naturligvis blive reetableret, så snart vejret tillader det.

Biodiversitets-skov
Du kan læse mere om arbejdet med biodiversitetsskov i den nye skovplan:

Kilde

Foto: ABW