Under tilskudsordningen for privat skovrejsning kan man søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som man ejer. Dette års ansøgningsrunde løb fra fredag den 1. juli, til fredag den 30. september 2022. Ligesom sidste år har der været afsat 70 mio. kr. til ordningen.

Landbrugsstyrelsen har i dette års ansøgningsrunde modtaget 183 ansøgninger. Der er samlet set søgt tilskud til skovrejsningsprojekter for 34.539.250. kr. De forventer, at projekterne på sigt vil kunne bidrage med 998 ha ny skov til glæde og gavn for vandmiljø, natur, klimaet samt vores drikkevand.

I oversigten kan du se de 10 kommuner, hvor vi har modtaget ansøgninger om mest ny skov i:

Sorø Kommune: 98,65 ha.
Varde Kommune: 97,74 ha.
Vejle Kommune: 56,56 ha.
Holstebro Kommune: 55,23 ha.
Silkeborg Kommune: 52,95 ha.
Haderslev Kommune: 46,48 ha.
Billund Kommune: 45,5 ha.
Aabenraa Kommune: 41,62 ha.
Esbjerg Kommune: 41,53 ha.
Slagelse Kommune: 30,84 ha.

Du kan læse mere om mulighederne for tilskud til privat skovrejsning i vejledningen og bekendtgørelsen, som du finder i Tilskudsguiden på lbst.dk.

Formålet med ordningen
Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100% finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer.

Sekundært skal privat skovrejsning etablere nye skove, som beskytter drikkevandsressourcer eller binder kulstof. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Reformen af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) skulle være trådt i kraft fra 2021, men er udskudt til 2023. Derfor er det eksisterende landdistriktsprogram (2014-2020) forlænget til og med 2022.

Foto: ABW