Kan en investering i omfattende familiebehandling både øge trivslen hos udsatte familier og samtidig finansiere sig selv på sigt? Det skal en ny social investering i Vejle Kommune give svaret på.

Vejle Kommune er her i foråret klar til at pege på de første af i alt 25 udsatte familier, som skal have glæde af en mere intensiv hjælp, end den man normalt ville sætte i gang.

Det er DSI – Den Sociale Investeringsfond, der har sagt ja til at investere 4,8 mio. kr. i familiebehandling til de 25 familier. Selve støtten til familierne ydes af en privat leverandør, mens Vejle Kommune kun skal betale for ydelserne, hvis målene med indsatsen bliver opnået.

Memox valgt som leverandør
De 25 familier er alle familier, hvor en eller begge forældre har en anden etnisk baggrund end dansk, og hvor en af forældrene og/eller børnene ikke taler eller taler begrænset dansk.

Memox er valgt som leverandør af familiebehandlingen, fordi familiekonsulenterne i Memox netop taler sproget og forstår kulturen i familierne. Familiebehandlingen skal derfor ikke ske gennem tolk, og familierne har også mulighed for at få hjælp aften og nat. Det er en stor fordel i familier med et højt konfliktniveau og komplekse problemer.

Vejle Kommune har allerede et velfungerende samarbejde med Memox og har gode erfaringer med at tilbyde netop udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk hjælp. Memox har erfaringer fra samarbejde med 70 kommuner, og medarbejderne taler tilsammen op til 80 forskellige sprog og dialekter.

Klare mål for hjælpen
Vejle Kommune visiterer over de næste to år i alt 25 familier til familiebehandling hos Memox.

20 af familierne visiteres til almindelig familiebehandling, mens fem familier har brug for intensiv familiebehandling. Det er familier, hvor et eller flere børn viser alvorlige tegn på mistrivsel eller risikerer anbringelse uden for hjemmet. Et forløb med familiebehandling varer ca. 10 måneder.

– En tryg barndom er en vigtig del af et godt liv og en god fremtid for alle børn, siger fondschef i DSI, Camilla Bjerre Damgaard. Med denne investering får flere familier adgang til den meget fleksible støtte, som gives med udgangspunkt i familiernes sproglige og kulturelle sammenhæng – det giver familie og børn en bedre hverdag. Det hjælper både familierne, og det giver også en økonomisk gevinst for kommunen, understreger Camilla Bjerre Damgaard.

– Vi er glade for, at Vejle Kommune har valgt os som samarbejdspartner på dette vigtige udviklingsprojekt, der rammer lige ind i Memox’ kernekompetence som specialister i familiebehandling i familier med anden etnisk baggrund. Sammen tænker vi social innovation på en ny måde. Det er den vej, vi skal gå på det sociale område, siger adm. direktør i Memox Astrid Ravnsbæk.

I Vejle glæder de sig til at se resultatet af investeringerne.
– Partnerskabet giver os dels mulighed for at sætte gang i en mere indsatstung hjælp, end vi normalt ville gøre, og dels er det med effektmålingen og betalingsmodellen en rigtig god øvebane til at blive endnu dygtigere til at vurdere langsigtede effekter af vores indsatser, siger chef for Familie & Forebyggelse i Vejle Kommune, Anette Ravn Olsen.

Vejle Kommune, DSI og Memox har aftalt en række mål, som skal være opfyldt ved afslutningen af behandlingen:

  • Familiernes handleplansmål opfyldes.
  • Færre børn er i risiko for anbringelse efter behandlingen.
  • Familien oplever en øget trivsel.
  • Børnene har mindre fravær i skolen.
  • Familien har brug for færre støttetimer efter endt behandling.

Skal kun betale for indsatser, der virker

Jo flere mål behandlingen opfylder, jo flere penge skal kommunen betale tilbage til investor.

Hvis indsatsen leverer de forventede resultater og dermed også skaber den forventede sociale forandring, betaler Vejle Kommune hele lånet plus et risikotillæg. Den præcise tilbagebetaling afhænger af de konkrete resultater. Hvis kun nogle af målene opfyldes, betaler kommunen et mindre beløb, og investeringsfonden dækker underskuddet.

Beregninger viser, at hvis projektet bliver en succes for de udsatte familier, kan det også på sigt blive en god forretning for Vejle Kommune.

Der er dels de direkte besparelser på de ydelser, kommunen normalt ville sætte i gang – og tolkeudgifter, og dels vil familierne forhåbentlig have behov for mindre hjælp fremover, f.eks. i form af støttetimer og anbringelser.

Indsatsen evalueres løbende
Partnerskabet har indgået en aftale med en ekstern evaluator, der følger hele forløbet. Evaluator skal følge op på mål og tilbagebetalingsmål og opsamle viden om sammenhængen mellem indsatser, målgrupper og effekter.

Kilde.

Foto: ABW